اشتباهات رایج در صادرات کالا

با اعلام توافق هسته ای همه بازیگران اقتصاد از مسئولان گرفته تا صاحبان کسب و کار با خوشبینی به دوران پسا تحریم نگاه میکنند و همه بر طبل واردات کم و افزایش صادرات کالاهای ایرانی می کوبند.